Новости

Повик за ангажирање консултант за развивање предлог-текст за национално упатство за лекување на ХИВ-инфекцијата

Краен рок за пријавување: 30.5.2023 г. 

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје објавува повик за прибирање понуди за ангажирање консултант за развивање предлог-текст за национално упатство за лекување на ХИВ-инфекцијата. 

Оваа консултантска позиција е овозможена во рамките на регионалниот проект „Одржливост на сервисите за клучните популации во регионот на Источна Европа и Централна Азија“ (#SoS_project 2.0), кој е финансиски поддржан од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија, а чии активности на ниво на Р. С. Македонија се раководени од Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје и се насочени на поддршка на националниот одговор кон ХИВ, во консултација со Националната комисија за ХИВ. 

1. Контекст 

Република Северна Македонија е земја со ниско ниво на епидемија на ХИВ, при што епидемијата е концентрирана во рамките на клучни засегнати популации. Се проценува дека заклучно со крајот на 2021 година околу 500 лица живееле со ХИВ во Северна Македонија, од коишто 70 % биле свесни за својата инфекција, што е значително пониско од глобалниот просек за истата година, кој изнесува 85 %. Од друга страна, согласно со проценките на национално ниво, 94,5 % од дијагностицираните лица на крајот на 2021 година примале антиретровирусна терапија, а дури 96,2 % од нив имале супримиран вирус во крвта (глобален просек за 2021 г. – 88% и 92% соодветно).  

Лекувањето на ХИВ-инфекцијата го спроведува исклучиво Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје, следејќи ги релевантните меѓународни препораки на Европското клиничко здружение за СИДА и на Светската здравствена организација. Последните упатства за практикување медицина базирана на докази во Република Северна Македонија датираат од 2015 година и не се во согласност со препораките на Светската здравствена организација – што ги прави застарени и нерелевантни. Во последните 5 години во просек се дијагностицираат околу 44 случаи годишно, а на крајот на минатата година на Клиниката за инфективни болести се лекувале околу 370 пациенти со ХИВ. Глобалните цели за одговорот кон ХИВ до 2025 година, предвидуваат 95% од проценетиот број на лица инфицирани со ХИВ да бидат дијагностицирани, а најмалку 95% од дијагностицираните да бидат поставени на терапија. Постигнувањето на овие цели претпоставува зголемен број на лица што се дијагностицираат годишно и нивно неодложно поставување на терапија. Усвојувањето на ново, ревидирано и ажурирано национално упатство ќе има повеќекратни придобивки, меѓу кои: успешно лекување на пациентите и постигнување долгорочна супресија на вирусот, квалитетна и современа здравствена грижа, полесно справување со зголемен број на пациенти на терапија во рамките на постојните капацитети на здравствениот систем, како и полесно приоритизирање и менаџирање на процесите за обезбедување антиретровирусни и други лекови неопходни во третманот на пациентите со ХИВ. Изготвениот предлог-текст на упатството ќе биде развиен низ консултативен процес со експерти од клиничката пракса и психосоцијалната грижа и поддршка за пациентите со ХИВ, како и со претставници на самите пациенти, а ќе биде предложен на разгледување од Националната комисија за ХИВ и усвојување од страна на министерот за здравство. 

2. Опис на работните задачи 

Од ангажираниот консултант се очекува да ги исполни следниве задачи: 

 • Да направи преглед на релевантни упатства за лекување на ХИВ-инфекцијата и тоа – најновите верзии на упатствата за лекување на ХИВ на Европското клиничко здружение за СИДА (European AIDS Clinical Society), на Светската здравствена организација и најмалку две национални упатства од земји од регионот, а евентуално и упатства од други земји (2 дена); 
 • Да предложи структура за сеопфатно национално упатство за лекување на ХИВ-инфекцијата и методолошки пристап за неговата изработка; 
 • Да спроведе консултативен процес за структурата и содржината на упатството со група од лица стручни за проблематиката на ХИВ, односно опортунистички инфекции, други коинфекции и коморбидитети, како и најмалку двајца претставници на пациентите со ХИВ; 
 • Да изготви предлог-текст на ново сеопфатно национално упатство за лекување на ХИВ-инфекцијата кое ќе биде предложено за разгледување од Националната комисија за ХИВ и министерот за здравство. 

Проценет обем на консултантскиот ангажман: 16 консултантски денови 

Одговoрно лице за спроведување на ангажманот на консултантот ќе биде извршниот директор на Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје. 

3. Профил и неопходни квалификации 

Кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве основни квалификации

 • Одлично познавање на проблематиката на ХИВ-инфекцијата од медицински (инфектолошки) и епидемиолошки аспект и познавање на спецификите на епидемијата на ХИВ во Македонија; 
 • Клиничко искуство во лекување на пациенти со ХИВ-инфекција; 
 • Искуство во научно-истражувачка работа во областа на медицината, јавното здравје или националниот одговор на ХИВ; 
 • Изградени способности за тимска стручна работа. 

4. Критериуми за избор  

Предност за добивање на ангажманот ќе имаат кандидати со: 

 • Искуство во подготовка на релевантни документи за јавни политики во областа на здравствената заштита или јавното здравје; 
 • Повисок степен на исполнување на неопходните квалификации. 

5. Временска рамка, надомест и други услови 

Предвидениот обем на консултантскиот ангажман изнесува 16 (шеснаесет) консултантски дена. Спроведувањето на задачите наведени во точка 2 треба да заврши до 31 јули 2023 г. Ангажманот предвидува потпишување договор за консултантски услуги, а ќе биде надоместен со бруто износ од 150 американски долари во денарска противвредност за еден консултантски ден. 

Краен рок и потребни документи за пријавување 

Најдоцна до 30.5.2023 г., заинтересираните кандидати треба да достават: 

 • Изјава за интерес;  
 • Професионална биографија

Документите за пријавување на повикот со назнака „апликација – упатство ХИВ“ треба да се достават електронски, на следната е-маил адреса: 

[email protected] 

Постапка за избор на консултант 

Комисијата за избор на консултант ќе ги разгледа примените апликации, при што предвид ќе бидат земени само оние пријави коишто ја содржат комплетната документација и ги исполнуваат условите на повикот. Комисијата ќе изработи ранг листа на кандидати. Со најмногу двајца најдобро рангирани кандидати може да биде спроведено интервју. Во зависност од резултатите од оценката на документација наспроти условите на повикот и евентуалното интервју ќе биде избран консултантот кому ќе му биде доделен ангажманот. 

 

Повик за прибирање понуди: консултант за фацилитирање на процесот на национално стратешко планирање за ХИВ

Краен рок за пријавување: 26.4.2023 г.

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје објавува повик за прибирање понуди за ангажирање консултант што ќе го фацилитира процесот на национално стратешко планирање за ХИВ за 4 или 5-годишен период почнувајќи од 2023 г.

Оваа консултантската позиција е овозможена во рамките на регионалниот проект „Одржливост на сервисите за клучните популации во регионот на Источна Европа и Централна Азија“ (#SoS_project 2.0), кој е финансиски поддржан од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија, а чии активности на ниво на Р. С. Македонија се раководени од Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје и се насочени на поддршка на националниот одговор кон ХИВ, во консултација со Националната комисија за ХИВ.

1. Контекст

Република Северна Македонија е земја со ниско ниво на епидемија на ХИВ, при што епидемијата е концентрирана во рамките на клучни засегнати популации. Се проценува дека заклучно со крајот на 2021 година околу 500 лица живееле со ХИВ во Северна Македонија, од коишто 70 % биле свесни за својата инфекција, што е значително пониско од глобалниот просек за истата година, кој изнесува 85 %. Од друга страна, согласно со проценките на национално ниво, 94,5 % од дијагностицираните лица на крајот на 2021 година примале антиретровирусна терапија, а дури 96,2 % од нив имале супримиран вирус во крвта (глобален просек за 2021 г. – 88% и 92% соодветно). 

Земјата досега развила и спровела вкупно три национални стратегии за ХИВ, кои се однесуваа на периодот 2007 до 2021 година. Следната национална стратегија треба да се однесува на период од 4 до 5 години 2022-2026, а ќе биде развиена од мултисекторска работна група формирана од Министерството за здравство, преку консултација на сите заинтересирани страни, вклучувајќи го и граѓанскиот сектор и претставници на луѓето што живеат со ХИВ и на заедниците засегнати од вирусот. Покрај достапните докази и релевантни анализи на национално ниво, новата национална стратегија треба да ги земе предвид и глобалните стратегии, препораки, како и меѓународно преземени обврски на државата во однос на ставањето крај на епидемијата на ХИВ до 2030 година. 

2. Опис на работните задачи

Од ангажираниот консултант се очекува да ги исполни следниве задачи:

 • Да направи преглед на документи релевантни за националниот одговор кон ХИВ и глобалните политики, стратегии и препораки во однос на одговорот кон епидемијата (2 дена);
 • Да подготви анализа на состојбата за потребите на националното стратешко планирање за ХИВ, која ќе ги опфаќа глобалните и регионалните епидемиолошки трендови, епидемиологијата на ХИВ во Северна Македонија врз основа на достапните докази и состојбата со постојните интервенции за одговор кон ХИВ во земјата (2 дена);
 • Да го фацилитира консултативниот процес за националното стратешко планирање за ХИВ, вклучувајќи консултативни средби, една главна дводневна консултација и електронска комуникација (6);
 • Врз основа на консултативниот процес да подготви прелиминарен и финален нацрт на националната стратегија за ХИВ за период од 4 или 5 години, вклучувајќи и генерална проценка на финансиските импликации (6 дена).

Проценет обем на консултантскиот ангажман: 16 консултантски денови

За својата работа консултантот одговара пред извршниот директор на Здружението ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје.

3. Профил и неопходни квалификации

Кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве основни квалификации:

 • Учество во процеси на стратешко планирање во различни области; 
 • Искуство како фацилитатор на процеси на стратешко планирање;
 • Експертиза во подготовка на документи за јавни политики;
 • Солидно познавање на националниот одговор кон ХИВ; 
 • Способности за планирање и организација и навремено исполнување на зададените задачи;
 • Одлично познавање на македонскиот и англискиот јазик.

4. Критериуми за избор 

Предност за добивање на ангажманот ќе имаат кандидати со:

 • Претходно учество или придонес во процеси на национално стратешко планирање за ХИВ;
 • Експертиза и искуство во развивање документи за јавни политики во областа на ХИВ или јавното здравје;
 • Повисок степен на исполнување на неопходните квалификации.

5. Временска рамка, надомест и други услови

Предвидениот обем на консултантскиот ангажман изнесува 16 (шеснаесет) консултантски дена. Спроведувањето на задачите наведени во точка 2 треба да заврши до 30 јуни 2023 г. Ангажманот предвидува потпишување договор за консултантски услуги, а ќе биде надоместен со бруто износ од 150 американски долари во денарска противвредност за еден консултантски ден.

Краен рок и потребни документи за пријавување

Најдоцна до 26.4.2023 г., заинтересираните кандидати треба да достават:

 • Изјава за интерес во која накратко ќе се осврнат на своите клучни квалификации што одговараат на условите на овој повик; 
 • Професионална биографија, која ќе го прикаже работното искуство релевантно за овој повик (согласно со наведените основни квалификации и критериумите за избор).

Документите за пријавување на повикот со назнака „апликација – нац. стратегија ХИВ“ треба да се достават електронски, на следната е-маил адреса:

[email protected]

Постапка за избор на консултант

Комисијата за избор на консултант ќе ги разгледа примените апликации, при што предвид ќе бидат земени само оние пријави коишто ја содржат комплетната документација и ги исполнуваат условите на повикот. Комисијата ќе изработи ранг листа на кандидати. Со најмногу двајца најдобро рангирани кандидати може да биде спроведено интервју. Во зависност од резултатите од оценката на документација наспроти условите на повикот и евентуалното интервју ќе биде избран консултантот кому ќе му биде доделен ангажманот.

СООПШТЕНИЕ: Граѓанскиот сектор алармира за односот на Владата кон граѓанското општество

Скопје, 30 јануари, 2023 г. – Граѓанските организации кои се дел од Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, како избрани претставници на граѓанскиот сектор, искажуваат силен револт од односот на Владата кон Советот и воопшто кон граѓанското општество. За таа цел, бараме од Претседателот на Владата г-динот Димитар Ковачевски да оствари средба со претставници на граѓанските организации од Советот на која очекуваме да ја појасни политиката на Владата кон граѓанското општество, да се постигне согласност за претходно покренатите проблематични прашања и вистински да се возобнови дијалогот кој беше воспоставен во изминатите години.

Ние, членовите на Советот за соработка од редот на граѓанските организации, констатираме дека во изминатата година работењето на Советот беше оневозможено преку владиното игнорирање на клучните негови препораки и заклучоци, што е основна негова надлежност како советодавно тело на Владата. Неколкуте обиди да се воспостави директна комуникација, а воедно и средба со Претседателот на Владата и со претставници од Владата за да се дискутира за  суштински прашања што го засегаат функционирањето на граѓанското општество досега беа оставени без одговор.

Длабоко сме загрижени поради влошената соработка, отсуството на суштинска, па дури и на формална комуникација и дијалог. Функционирањето на граѓанското општество е клучен показател за демократската клима во земјата, а кога тоа е загрозено – доведен е во прашање и напредокот на земјата, како и нејзиното приближување до Европската Унија. Во изминатиов период, а и сега, посебно ги потенцираме како предизвици следните прашања:

 • Беа усвоени измени и дополнувања на Законот за здруженија и фондации без консултативен процес на засегнати страни, особено на Советот за соработка и пошироко граѓанските организации. Ценејќи дека постои активна работна група за измени и дополнувања на овој закон минимум очекувано беше од Владата да го отвори консултативниот процес преку јавна дискусија во Собранието на Република Северна Македонија;
 • Во изминатата година Владата и формално и суштински ја прекрши институционалната поставеност во врска со укинувањето на средствата наменети за поддршка на активностите на граѓанскиот сектор од Генералниот секретаријат на Владата и без консултации го утврди Министерството за политички систем и односи со заедниците како надлежно министерство за распределба на средствата за поддршка на граѓанските организации. Со ваквиот начин на постапување, Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците излезе целосно од рамките на своите надлежности, што е утврдено со правната рамка на државата. Ова укажување беше во неколку наврати посочено од Советот за соработка, но Владата и Министерството целосно го игнорираа ставот на ова тело;
 • Процесот за реформа на државното финансирање и покрај сите напори и во 2022 година не се реализираше и дополнително наместо да се предвиди зголемување на државното финансирање, граѓанските организации се соочија со кратење на средства по различни основи. Ова е целосно спротивно на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество согласно која децидно е предвидено зголемување на средствата за државно финансирање на ГО;
 • Владата го затвори консултативниот процес за Реформа на државната управа со што се нарушија основните постулати за соработка со засегнати страни. Овој процес, кој претставува целосна и сеопфатна реформа на државните органи, и покрај неколкуте барања на Советот и воопшто на граѓанскиот сектор продолжува да се води само во рамки на министерствата.

Згора на оваа ситуација, повеќе граѓански организации пријавуваат дека е значително стеснет просторот за работа на здруженијата и фондациите, а комуникацијата со повеќе министерства е влошена до загрижувачки размери, што се констатира и во повеќе извештаи кои се изготвени за овозможувачката околина на граѓанските организации.

Имајќи го предвид сето горе наведено, очигледно е дека Владата не работи на постигнување на целите на Стратегијата за соработка со и развој на граѓанското општество 2022-2024 и не го спроведува акцискиот план на оваа Стратегија. Истовремено, со оглед на нарушената работа на Советот, не функционира ниту системот за следење на исполнувањето на обврските на Владата од оваа стратегија, за што Советот има мандат.

Вреднувајќи го незаменливиот придонес на граѓанското општество за напредокот на земјата и поддршката што овој сектор ја дава на патот на интеграцијата на Република Северна Македонија во Европската Унија, членовите на Советот од редот на граѓанските организации очекуваат дека Претседателот на Владата и Владата на Република Северна Македонија ќе демонстрираат конструктивност и зачувување на основните демократски вредности за кои се залагаме како држава, со што нема да се доведе во прашање работата на цел еден сектор во ова општество. За таа цел, покрај ова јавно обраќање, ново барање за средба е доставено до кабинетот на Претседателот на Владата, како и до Претседателот на државата, релевантни комисии при Собранието на Република Северна Македонија и Амбасадорот на Европската Унија во Република Северна Македонија.

Избрани претставници на граѓанскиот сектор во Советот за соработка меѓу Владата на Република Северна Македонија и граѓанското општество, со своите организации:

 1. Снежана Камиловска Трповска, Македонски центар за меѓународна соработка Скопје – област: Демократија и владеење на правото
 2. Уранија Пировска, Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје – област: Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација
 3. Никица Кусиникова, Здружение Конект Скопје – област: Економски и одржлив развој
 4. Димитар Низамовски, Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје – област: Наука, образование и доживотно учење
 5. Зоран Илиески, Коалиција на младински организации Сега Прилеп – област: Млади
 6. Јасминка Фришчиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Скопје – област: Социјална заштита и заштита на деца
 7. Далиборка Златева, Здружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес – област: Заштита на маргинализираните лица
 8. Андреј Сених, Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни Скопје – област: Заштита на здравјето
 9. Лилјана Јоноски, Здружение Рурална коалиција Куманово – област: Земјоделство и рурален развој
 10. Тијана Ана Спасовска, Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје, област Култура
 11. Никола Додов, Здружение за поттикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти информатичари Скопје – област: Медиуми и информатичко општество
 12. Драгица Костадиновска, Здружение Мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик Меик Скопје – област: Спорт
 13. Ардита Абази Имери, Институт за европска политика – Скопје – област: ЕУ интеграции и политики
 14. Марија Савовска, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје – област: Родова еднаквост
 15. Сашка Коцевска, Движење на екологистите на Македонија Велес – област: Заштита на животната средина

СООПШТЕНИЕ Аларм на граѓанските организации: Поради скратениот буџет за здравство ќе имаме смртни случаи што можат да се спречат и зголемени трошоци за здравствена заштита во иднина

Скопје, 23 декември, 2023 г. – Владата на Република Северна Македонија предложи срамен и произволен буџет за здравство за 2023 година, без никаква анализа и во нетранспарентна постапка, кој Собранието го усвојува без суштински интервенции. Во моменти на криза, Владата целосно го запоставува здравјето на граѓаните. Ваквата негрижа за многу наши блиски ќе биде прашање на живот или смрт. Притоа, станува збор за смртни случаи коишто може да се избегнат доколку се обезбеди соодветна превенција и современа терапија.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Повик за ангажирање консултант за спроведување на проценка на потребите на лицата што живеат со ХИВ во Македонија

Продолжен рок за пријавување: 12 август 2022 г.

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје објавува повик за ангажирање за консултантска позиција:

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Повик за ангажирање консултант за спроведување на проценка на потребите на лицата што живеат со ХИВ во Македонија

Продолжен рок за пријавување: 12 август 2022 г.

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје објавува повик за ангажирање за консултантска позиција:

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за вработување на асистент за застапување

Продолжен рок за пријавување: 12 јули 2022

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје објавува конкурс за вработување на определено време за позицијата

асистент за застапување

Позицијата се отвора за период во траење до крајот на 2022 година, со тримесечен пробен период и планирано продолжување по 31.12.2022.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

КОНКУРС за вработување на асистент за комуникации

Продолжен рок за пријавување: 12 јули 2022

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје објавува конкурс за вработување на определено време за позицијата

асистент за комуникации

Позицијата се отвора за период во траење до крајот на 2022 година, со тримесечен пробен период и планирано продолжување по 31.12.2022.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ