Struktura

Organet drejtuese

Organi më i lartë i Shoqatës SË BASHKU MË TË FUQISHËM Shkup është Kuvendi i anëtarëve, i cili, sipas rregullave, takohet një herë në vit, e sipas nevojës, edhe më shpesh. Shoqata ka kryetarin dhe Bordin Drejtues, të cilët i zgjedh Kuvendi i anëtarëve për mandat dy-vjeçar, me mundësi të rizgjedhjes.

Kryetari është përfaqësuesi i autorizuar i Shoqatës, ai kryeson seancat e Kuvendit dhe seancat e Bordit Drejtues, si dhe nënshkruan vendimet e tyre.

Bordi Drejtues përbëhet nga 3 deri 5 anëtarë të Shoqatës, duke përfshirë dhe kryetarin. Bordi ka autorizimin të vendosë në emrin e Kuvendit të anëtarëve në periudhën midis dy seancave të Kuvendit.

Anëtarët e Shoqatës nuk marrin kompensim për punën e vet.

Shoqata SË BASHKU MË TË FUQISHËM ka zyrën e vet ekzekutive me persona profesionalisht të angazhuar, e cila drejtohet nga Drejtori Ekzekutiv, dhe e cila kujdeset për zbatimin e aktiviteteve të programit të Shoqatës. Drejtori Ekzekutiv emërohet nga Bordi Drejtues i Shoqatës dhe është dhe përfaqësuesi i saj në bazë të ligjit.

Shoqata aplikon autorizimin e dyfishtë të të gjitha transaksioneve të veta financiare.

Organet drejtuese të Shoqatës SË BASHKU MË TË FUQISHËM

[grafiku organizativ]

SË BASHKU MË TË FUQISHËM

Shoqata SË BASHKU MË TË FUQISHËM Shkup