Raportet vjetore

2020

Годишен извештај за работата 2020 год.
Годишен финансиски извештај 2020 год.
Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори за 2020 година
Financial Statements and Independent Auditor’s Report 2020


2019

Годишен извештај за работата 2019 год.
Годишен финансиски извештај 2019 год.
Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори за 2019 година
Financial Statements and Independent Auditor’s Report 2019


2018

Годишен извештај за работата 2018 год.
Годишен финансиски извештај 2018 год.


2017

Годишен извештај за работата 2017 год.
Годишен финансиски извештај 2017 год.


2016

Годишен извештај за работата 2016 год.
Годишен финансиски извештај 2016 год.


2015

Годишен извештај за работата 2015 год.
Годишен финансиски извештај 2015 год.


2014

Годишен извештај за работата 2014 год.
Годишен финансиски извештај 2014 год.


2013

Годишен извештај за работата 2013 год.
Годишен финансиски извештај 2013 год.